การดูนั้น ต้องดูให้จริงๆ ไม่ใช่จ้องตาดู กล่าวคือต้องดู

การดู นั้นต้องดูให้จริงๆ ไม่ใช่จ้องตาดู กล่าวคือต้องดู

การดู
การดู

การดู แต่เพียงพอสบายนัยน์ตา ไม่เพ่งเกินไป 2 สงบอารมณ์ ทําใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่แลดู ต้องปล่อยใจเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน 3. เมื่อเป็นการแน่นอนว่าใจสงบจริงแล้ว และทําการฝึกฝน

เพียงพอจริงๆ ก็จะได้เห็นจุดอะไรจุดหนึ่งและเส้นอื่นๆ เป็นหมอกควัน ซึ่งเป็นอันว่าย่างขึ้นสู่ขั้นสําเร็จ 4. เมื่อเห็นหมอกควันแล้ว ก็ให้ระลึกถึงใครคนหนึ่งที่เรา

ต้องการทราบเขาว่าจะเห็นหน้าขึ้นมาทันที พร้อมทั้งปรากฏ สถานที่และการกระทําของคนนั้นๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต สุดแต่ว่าเราจะต้องการทราบอย่างไหน

To watch, it must really be seen. Not staring at the eyes That is to say, must see.

But sufficiently comfortable viewing Not too focused. 2 Calming the mind, making the mind to concentrate on what looks like. Must keep releasing without hurrying 3. When it is certain that the mind is truly calm And practice

Really enough to see one point and the other lines are smog, which means that it has successfully stepped up 4. When seeing the smog Recalling someone we

Wanted to know him that he would see his face immediately While appearing The place and the actions of that person, past, present, and future, but what we want to know

การดู

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org