กระแสความคิด

คือเมื่อเราเชื่อว่า กระแสความคิด ของคนไปเที่ยวเกี่ยวเกาะอยู่ทุกหน ทุกแห่งแล้ว ก็ย่อมไปติดอยู่กับของเหล่านั้น ผู้มีความสามารถในทางนี้ เมื่อถูกต้องเข้าก็แปลกระแสเหล่านั้นออกได้

กระแสความคิด

สําหรับคําทํานายโดยวิธีจับต้องนี้ฝึกหัดตายตัว คนหนึ่งๆ อาจ แสวงหาวิธีฝึกหัดของตัวอย่างหนึ่งได้ และเป็นการฝึกหัดที่ทําได้คนเดียว และไม่ว่าใครอาจทดลองดูได้เสมอ เพราะไม่เกิดอันตรายเลย วิธีที่ใช้หัด กันโดยมากนั้น คือเอาของอะไรสิ่งหนึ่งที่แปลกๆ นั่งอยู่เงียบๆ คนเดียว แล้วเอามือแตะที่ของนั้นอย่างเดียว ส่วนของที่ใช้นั้นในชั้นแรกควรใช้ ของที่ตนเองรู้จักว่ามาจากไหน เป็นของใคร แล้วนึกรวบรวมความจํา ขึ้นมา เข้าทํานองที่ว่าจะสอนให้เด็กเดินต้องจูงไปก่อน ครั้นแล้วจึงค่อย แสวงหาของที่ตนจําได้ลางๆ ในที่สุดใช้ของที่ไม่รู้จักเลยว่ามาจากไหน ในชั้นต้นภาพที่แลเห็นอาจจะยุ่งๆ แต่ลงท้ายภาพนั้นจะสว่างขึ้น การฝึกฝน ย่อมให้ผลดีเกินกว่าที่จะนึกฝันเสมอ ผู้ฝึกหัดควรอยู่คนเดียวหลับตา เพราะจําเป็นต้องไล่เจตสิกภายนอกไปให้หมด

เมื่อเห็นว่า กระแสความคิด มีความสามารถในเรื่องสิ่งของมากพอและลองทํากับ คนดูบ้างก็ได้ แต่จะต้องเป็นคนที่เลื่อมใสในวิชชานี้อย่างเดียวกัน และ ที่เขายอมให้ทําโดยดีวิธีทําคือจับมือไว้ แล้วก็ใช้กําลังดวงจิตเช่นเดียว กับจับของ เขาว่าจะสามารถรู้การที่ล่วงมาแล้ว หรือที่จะมาถึงผู้นั้นได้ หลักวิชชาที่เขาสอนมีอยู่ดังนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยทดลองได้ผลจึงรับรอง ไม่ได้ว่า จะให้ความสําเร็จสักเพียงไร ข้าพเจ้าพบแต่ตําราเขาว่าไว้ ก็นา มาเล่าสู่กันฟังโดยสุจริตมิได้แต่งต่อเติม ดีชั่วอย่างไรก็ขอให้บุญมา ตกอยู่แต่ผู้ตกแต่งตําราเดิมแต่ผู้เดียว

For a predicate by this tangible method of practice, one person may seek the practice of one sample. And is a practice that can be done alone And regardless of who can always try Because there is no danger at all Method used to learn Well, in general Meaning something strange Sit quietly alone and touch the object alone The first item should be used. The things that they know where they come from belong to and

think of collecting memories into a lesson that teaches children to walk and lead them first. After that Seeking the things he remembered In the end he used things he didn’t know where he came from. In the beginning, the visual image may be messy. But in the end the picture will become brighter, practice will always be more effective than you can imagine. The practitioner should stay alone. Close your eyes. Because it is necessary to completely expel the external spirits

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org