การฝึกทิพยจักษุ

การฝึกหัด ทิพยจักษุ นี้จะเห็นได้ว่ามีความประสงค์อันเดียว

 ทิพยจักษุ
ทิพยจักษุ

หัดดวงจิต ให้เกิดความสามารถ ที่จะรับหรือทราบกระแส ของดวงจิตอีกดวงหนึ่ง

เมื่อทําได้ถึง 3 ขั้นตอนดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็นับว่า ทิพยจักษุ จิตมีความสามารถแล้วเป็นอย่างมาก ขั้นต่อไปพยายามให้ ทราบกันโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรกัน ในชั้นต้นคงจะทําได้ แต่เฉพาะผู้ที่ได้เคยฝึกหัดด้วยกัน แต่ภายหลังเมื่อเกิดความ ชํานาญ ก็สามารถมากขึ้นถึงกับจะรู้สึกกระแสความคิดของ คนทั่วไป การฝึกหัดเจโตปริยญาณนัยว่าไม่มีอันตราย กลับ จะเป็นประโยชน์เป็นหนทางบํารุงกําลังและทําให้หัวใจมี ความรู้สึกดีขึ้น

2.ทิพยจักษุ

ในเรื่องเจโตปริยญาณที่เราเห็นมาแล้วข้างต้นนั้นดูเหมือน จะเป็นสิ่งที่ทําได้โดยไม่พ้นวิสัยทีเดียว แต่สําหรับทิพยจักษุนี้เป็นอีก เรื่องหนึ่ง ซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเหลือวิสัยในเวลานี้ นอกจากเรื่องการดู ลูกแก้วซึ่งยังทํากันได้ อย่างไรก็ดีจะเป็นการเหลือวิสัยหรือไม่ก็ตาม ขึ้น ชื่อว่าวิชชาเป็นสิ่งที่ควรรู้ และความรู้ไม่ทําให้เราหนักเหมือนสิ่งทั้งหลายที่ต้องแบกหาม

ทิพยจักษุ นั้น ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างพิสดารในหนังสือ วิชชาแปดประการ แต่ในที่นั้นได้เขียนรวมๆ กันหลายอย่างทั้งของฝรั่ง ทางคริสต์ศาสนาและของโยคีอย่างละเล็กละน้อยนํามาผสมกัน ส่วนใน ที่นี้จะเขียนแต่เฉพาะที่เป็นของโยคีแท้ๆ โดยมิให้มีอย่างอื่นปะปน

ทิพยจักษุ นั้น มีวิธีที่เขาแบ่งอธิบายเป็น 2 ทางคือ แบ่งตามวิธี ทําทางหนึ่งและแบ่งตามลักษณะของทิพยจักษุที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่ง

After doing the 3 steps mentioned above, it can be considered that the mental ability is high. The next step, try to Know each other without having to make an appointment. In the beginning it would be possible. But only those who have been trained together But later, when experienced, it can increase to the point of feeling the general public’s thoughts. The practice of Jetopinics implies that there is no danger, it is useful as a way to strengthen and strengthen the heart. Feeling better

In the Jetto perception that we have seen above looks like Will be able to do without being completely impossible But for this axis of matter is almost impossible to say at this time. Aside from watching Plexiglass which can still be done However, whether it is impossible or not known as Enlightenment is something that should be known. And knowledge does not make us as heavy as the things that are carried

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org