การทํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงา

การทํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงา

การทํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงา
การทํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงา

เมื่อเห็นว่ามีความสามารถในเรื่องสิ่งของมากพอและลองทํากับ คนดูบ้างก็ได้ แต่จะต้องเป็นคนที่เลื่อมใสในวิชชานี้อย่างเดียวกัน และ ที่เขายอมให้ทําโดยดีวิธีทําคือจับมือไว้ แล้วก็ใช้กําลังดวงจิตเช่นเดียว กับจับของ เขาว่าจะสามารถรู้การที่ล่วงมาแล้ว หรือที่จะมาถึงผู้นั้นได้ หลักวิชชาที่เขาสอนมีอยู่ดังนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยทดลองได้ผลจึงรับรอง ไม่ได้ว่า จะให้ความสําเร็จสักเพียงไร ข้าพเจ้าพบแต่ตําราเขาว่าไว้ ก็นํา มาเล่าสู่กันฟังโดยสุจริตมิได้แต่งต่อเติม ดีชั่วอย่างไรก็ขอให้บุญบาป ตกอยู่แต่ผู้ตกแต่งตําราเดิมแต่ผู้เดียว

การทํานายโดยวิธีดูของที่เป็นเงา

เรื่องนี้ในสมัยนี้ใช้ดูลูกแก้ว แต่ความเจริญลูกแก้วนั้นไม่จําเป็น จะใช้อะไรก็ได้สักแต่ว่าให้มีเงา แต่โบราณกาลมาใช้น้ําในบ่อหรือ หยดน้ํา หรือหยดเลือกอะไรก็ได้ ในหนังสือวิชชา 8 ประการ ข้าพเจ้า ได้อธิบายไว้โดยพิสดารถึงวิธีดูลูกแก้ว แต่ในที่นี้จะเขียนตามตํารา ของโยคี ซึ่งเขาไม่มีลูกแก้วจะดู จําต้องใช้น้ําธรรมดา (เช่นเดียวกับ ผู้ทําน้ํามนต์ของเรา มองดูน้ํามนต์เพื่อทํานายเหตุการณ์เช่นเดียวกับ อาโปกสิณของเรานิเอง)

When he saw that he was capable enough of things and tried Some viewers But it must be the same devotion in this enlightenment and that he allows him to do it well. And then use his mental strength as well as his grip to know the past Or to be able to arrive at that person The principles of enlightenment he taught are as follows I have never tried results and therefore cannot guarantee that they will be successful. I found only the letters that they had told them to each other honestly, not adding. Good and evil, however, may ask for merit to sin. Fall only by the person who decorated the original table

This matter in this period is used to see the crystal ball. But the development of the crystal ball is not necessary. You can use anything to have a shadow. But in the past, using water in a pond or droplets or droplets could choose anything. In the eight books of Enlightenment I have described in a strange way how to see the crystal ball. But here it is written in the name of the yogi, in which he does not have a crystal ball to look at Need to use normal water (as same as Our chanters Looking at the mantra to predict events like Our own anointing.)

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org