การทํานายโดยวิธีจับต้อง

การทํานายโดยวิธีจับต้อง

 การทํานายโดยวิธีจับต้อง
การทํานายโดยวิธีจับต้อง

ในเรื่องนี้ การทํานายโดยวิธีจับต้อง หมายความว่าผู้สําเร็จวิชชาในทางนี้ เมื่อได้ จับต้องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถทราบเหตุการณ์อันเกี่ยวข้อง กับสิ่งของเหล่านั้นทันที เช่นถ้าไปได้ผ้าเก่าๆ มาผืนหนึ่ง พอจับเข้าก็บอกได้ว่ามาจากไหน ใครเป็นผู้ใช้ คนที่เคยใช้ ผ้านั้นเป็นคนอย่างไร มีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร บ้าง ในเรื่องนี้ก็อธิบายได้ด้วยเรื่องกระแสความคิดนั้นเอง

สะกดจิต สะกดโลก สะกดคน

คือเมื่อเราเชื่อว่ากระแสความคิดของคนไปเที่ยวเกี่ยวเกาะราย ทุกแห่งแล้ว ก็ย่อมไปติดอยู่กับของเหล่านั้น ผู้มีความสามารถใน เมื่อถูกต้องเข้าก็แปลกระแสเหล่านั้นออกได้

สําหรับคําทํานายโดยวิธีจับต้องนฝึกหัดตายตัว คนหนึ่ง แสวงหาวิธีฝึกหัดของตัวอย่างหนึ่งได้ และเป็นการฝึกหัดที่ทําได้คน และไม่ว่าใครอาจทดลองดูได้เสมอ เพราะไม่เกิดอันตรายเลย วิธีที่ใช้ใน กันโดยมากนั้น คือเอาของอะไรสิ่งหนึ่งที่แปลก ๆ นั่งอยู่เงียบๆ คนเดียว แล้วเอามือแตะที่ของนั้นอย่างเดียว ส่วนของที่ใช้นั้นในชั้นแรกควรใช้ ของที่ตนเองรู้จักว่ามาจากไหน เป็นของใคร แล้วนึกรวบรวมความจํา ขึ้นมา เข้าทํานองที่ว่าจะสอนให้เด็กเดินต้องจูงไปก่อน ครั้นแล้วจึงค่อย แสวงหาของที่ตนจําได้ลางๆ ในที่สุดใช้ของที่ไม่รู้จักเลยว่ามาจากไหน ในขั้นต้นภาพที่แลเห็นอาจจะยุ่งๆ แต่ลงท้ายภาพนั้นจะสว่างขึ้น การฝึกฝน ย่อมให้ผลดีเกินกว่าที่จะนึกฝันเสมอ ผู้ฝึกหัดควรอยู่คนเดียวหลับตา เพราะจําเป็นต้องไล่เจตสิกภายนอกไปให้หมด

In this regard, the prediction by tangible method It means that those who have achieved enlightenment in this way, when they have the object of a thing, can know the relevant event. With those things immediately For example, if you get an old piece of cloth and when you touch it, you can tell where it came from. Who is the user, who has used that cloth? There are stories about what happened in this story is explained by the flow of thought itself.

Hypnotize, spell the world, spell people

That is, when we believe that the current concept of people traveling on every island is attached to them. Capable When correct, he can translate those currents out.

For a theoretical prediction by a fixed exercise, one person can seek the practice of one sample. And is a practice that can be done by people And regardless of who can always try Because it is not dangerous at all Is something strange. Sit alone and quietly touch the object alone The first item should be used. The things that they know where they come from belong to and think of collecting memories into a lesson that teaches children to walk and lead them first. After that Seeking the things he remembered In the end he used things he didn’t know where he came from. Initially, the image seen may be messy. But in the end the picture will become brighter, practice will always be more effective than you can imagine. The practitioner should stay alone. Close your eyes. Because it is necessary to completely expel the external spirits

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org