การฝึกหัดในสามเป็นจะเป็นได้ความประสงค์เห็นดวงจิตร

สามารถในการ เห็นดวงจิต

ให้เกิดความ สามารถในการ เห็นดวงจิต ที่จะรับหรือทราบกระแส ของดวงจิตอีกดวงหนึ่ง

เห็นดวงจิตร
เห็นดวงจิตร

เมื่อทําได้ถึง 3 ขั้นตอนดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็นับว่าดวง เห็นดวงจิต ความสามารถแล้วเป็นอย่างมาก ขั้นต่อไปพยายามให้ ทราบกันโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรกัน ในชั้นต้นคงจะทําได้ แต่เฉพาะผู้ที่ได้เคยฝึกหัดด้วยกัน แต่ภายหลังเมื่อเกิดความ ชํานาญ ก็สามารถมากขึ้นถึงกับจะรู้สึกกระแสความคิดของ คนทั่วไป การฝึกหัดเจโตปริยญาณนัยว่าไม่มีอันตราย กลับ

เป็นเป็นหนทางบํารุงกําลังและทําให้หัวใจมี ความรู้สึกดีขึ้นจะเป็น

ในขั้นที่ 2   ตาตามเคย คนสอนให้ผู้หัดหลายคนอยู่มากๆ ด้วยกัน คนที่ถูกหัดนั้นให้ผกคนอื่นๆ ทั้งหมดต้องรู้กันว่าเอาของไว้ที่ไหน และ คนต้องตั้งใจให้ผู้ที่ถูกผูกตาไปหยิบของให้ถูก อาศัยกําลัง ดวงจิตหลายคนช่วยกันไปจนกว่าจะสําเร็จ เมื่อสําเร็จแล้วก็ให้ คนที่เป็นผู้ช่วยนั้นลดจํานวนลงไปทีละคน ลงท้ายเหลือคนเดียว ถ้าจนเหลือคนเดียวก็สําเร็จได้แล้วก็พึ่งอุ่นใจว่าได้ก้าวหน้ามา มากแล้ว

ในขั้นที่ 3 เขาสอนให้ทําโดยวิธีเขียนหนังสือหรือเขียนรูปคนสองคนอยู่ไกล กัน คนหนึ่งมองดูรูปอันหนึ่งหรือนึกถึงคําๆ หนึ่ง โดยนัดแนะ กําหนดเวลากันไว้ อีกคนหนึ่งตั้งใจรับกระแสของคนที่ส่ง แล้ว เขียนลงไปด้วยความพยายามทําไป เขาว่าจะได้ผลดีอย่างน่า ประหลาดใจ

After doing the 3 steps mentioned above, it can be considered that the mind is very capable. The next step, try to Know each other without having to make an appointment. In the beginning it would be possible. But only those who have been trained together But later, after becoming skilled, it can increase to the point of feeling the general public’s thoughts.

It is a means of strengthening and strengthening the heart. Feeling better will be

In step 2, as always, people taught many learners together, those who were trained to pass others All must know where to put things, and people must aim for those who are bound by their eyes to pick up the items to be used by the soul. Many people help each other until they are successful. When successful, give The helper reduced the number one by one. Ending alone If only one person was successful, then he was assured that he had already made great progress.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org