ก็เหตุไรเล่า ดวงจิต จึงสามารถรู้กันได้

ก็เหตุไรเล่า ดวงจิต จึงสามารถรู้กันได้

ลัทธิโยคีเขาอธิบายว่า นอกจาก

ดวงจิต จึงสามารถรู้กันได้

ยายตนะทั้ง 5 ที่เป็นส่วนของ ก็เหตุไรเล่า ดวงจิต จึงสามารถรู้กันได้   ร่างกายดังกล่าวมานั้นแล้ว ยังมีอาดยะอีก 5 ประการ ซึ่งเป็นอายตนะ ของกายทิพย์หรือเจตภูต กล่าวคือ ร่างกายธรรมดามีความสามารถที่จะ เห็น ฟัง ดมกลิ่น รู้รสและถูกต้องได้ฉันใด กายทิพย์หรือเจตภูตก็มีความ สามารถทั้ง 5 ประการฉันนั้น เพราะเหตุที่กายทิพย์หรือเจตภูตมีอายตนะ ของตนเองเป็นส่วนหนึ่งต่างหากและนอกจากอายตนะทั้ง 5 ประการ การทิพย์ยังมีอายตนะประการที่ 6 คือ เจโตปริยญาณนี่เอง

เป็นอันว่าเจโตปริยญาณ เป็นสภาพที่มีประจําตัว บุคคลอยู่แล้วเสมอ หากแต่ผู้ที่มิได้ฝึกฝนไม่สามารถ จะเอาเจโตปริยญาณขึ้นมาใช้ได้เท่านั้น ถึงอย่างไรก็ดี ลัทธิโยที่ถือว่า เจโตปริยญาณคงทํางานอยู่เสมอเหมือนกัน กล่าวคือ เจโตปริยญาณ คงรับกระแสดวงจิตบอกความคิด ของผู้อื่น ให้ดวงจิตของเราทราบ แต่เมื่อดวงจิตของเรา ไม่สามารถพอก็ทราบไม่ได้นอกจากบางครั้งไปทราบเข้า โดยบังเอิญ

โดยนัยนี้ ลัทธิโยคีกับทางพระพุทธศาสนาจึงแตกต่างกันใน เจโตปริยญาณกล่าวคือ ในทางพระพุทธศาสนาของเราถือว่าเจโตป. ” เป็นธรรมที่ต้องปลูกฝัง แต่ลัทธิโยคีถือว่า เจโตปริยญาณมีอยู่ใน เราแล้วทุกคน หากแต่ดวงจิตของเราเองไม่สามารถจะทราบได้ในส เจโตปริยญาณรายงานมาให้ทราบ คําสอนในลัทธิโยคีกับคําสอนในทา พระพุทธศาสนาเรื่องนี้

Yogi described him as Aside from the 5 grandmothers that are part of The aforementioned body There are still 5 adaas, which are things Of the divine body or the Wraith, that is, the normal body has the ability to see, listen, smell, know the taste and be right Even so,

the physical body or the Wraith possesses the 5 qualities. Because the body of the divine or the Wraith possesses an eye Their own is a separate part, and in addition to the 5 elements of the Titya, there are also the Tathipa 6, the Jopariya.

That Jtophariya Is a personal condition People are always there. But those who have not trained cannot Will use only Jopariya However Yo religion is considered Jetoprayya probably

works constantly as well. That is, Jetoprayya prescribes the flow of the mind to tell our minds of others. But when our mind Can not know, can not know unless sometimes know by chance

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org