หัดให้เรามีความต้องการ อย่างแรงอยู่เสมอ

“นอกจากการหัดดวงจิตให้เต็มไปด้วยความเมตตาแล้ว เราจะต้องหัดอีกประการหนึ่ง คือ หัดให้เรามีความต้องการ อย่างแรงอยู่เสมอ”

ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า เมื่อ หัดให้เรามีความต้องการ ของดวงจิตแรงกระแสของปราณก็แรงด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่คนเราจะฝึกหัดให้มีความต้องการอะไรที่แรงกล้าอยู่เสมอ อาจจะมีผู้ท้วงได้ว่าความต้องการอันแรงกล้าย่อมมีอยู่ด้วยกันทุกคน ข้าพเจ้าขอตอบว่าไม่จริง มีคนเป็นอันมากที่ต้องการอะไรไม่ต้องการจริง คือ ต้องการอย่างเนือยๆ โดยไม่มีความเกียจคร้านเข้าผสม แล้วก็หมดมานะไม่พยายามทำอะไร ให้ได้ตามที่ต้องการ มีคนเป็นอันมากที่อยากให้สิ่งที่ต้องการนั้นมาบรรลุ ถึงเขาเองโดยไม่ต้องทำอะไร ความต้องการเหล่านี้ ไม่ใช่ความต้องการ ที่แรงพอและไม่นำความสำเร็จอะไรมาได้

รวมใจความก็คงมีเพียง 2 อย่างสำหรับ จะฝึกหัดปรุงแต่งปราณของเราให้เป็นเครื่องช่วยเหลือตัวเราให้เป็นคนมีเสน่ห์ คือ

1. หัดให้ตัวเราเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาจิต มีความปรารถนาดีต่อคนทั่วไป

2. หัดให้เราเป็นคนมีความเมตตาอยู่ในใจเสมอ

ข้าพเจ้าขอความในเรื่องเมตตานี้ว่าเป็นลูกกุญแจ อันสำคัญที่สุดในทางจิตวิทยา ความเมตตาอันมีอยู่ในดวงจิตเรา จะป้องกันตัวเราให้พ้นอันตรายด้วยประการต่างๆ ความเมตตาเป็นเครื่องช่วยมิให้ศัตรูทำร้ายเรา และ ความเมตตาจะชักนำดวงจิตของคนอื่นๆ ให้รักใคร่เรา คนบางจำพวกแสวงหาของที่เรียกกันว่า “ทางเมตตา” โดยเข้าใจว่าถ้ามีของนั้นอยู่กับตัวจะเป็นเหตุให้ได้รับความรักของนิยมของคนทั้งหลาย ความจริงนั้นคือว่าผู้ที่คิดของเหล่านั้นขึ้นมีความมุ่งหมายว่าจะให้มีของอะไรเป็น เครื่องเตือนใจให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาความเมตตาหรือความนิยมรักใคร่ที่เราจะได้จากคนทั้งหลายนั้น ไม่ใช่ว่าของเหล่านั้นทำให้ ที่จริงเราต้องทำให้แก่ตัวเราเอง คือ เราต้อง มีเมตตาต่อคนทั้งหลายก่อน คนทั้งหลายจึงจะมีเมตตาตอบ หลักนี้ไม่ผิดเลยจิตวิทยาทุกประการหลักสำคัญอยู่ที่ดวงจิต ไม่ใช่อยู่ที่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราพึ่งหัดดวงจิตของเรา อย่าให้คิดประทุษร้ายต่อใครให้มีความเมตตา แก่คนทั้งหลาย นั่นแหละคนทั้งหลายจะมีความ เมตตาเรา และเราจะเป็นคนมีเสน่ห์ในตัว

“In addition to learning the mind to be full of mercy We will have to learn another way: to learn to keep our needs always strong. “

The above mentioned that When there is a need of the soul Therefore, it is reasonable that people will always practice to have a strong desire. There may be people who can argue that the fervent needs are all together. I would like to answer that is not true. There are many people who want nothing, not really want to be Want to be languid Without laziness into the mix And then did not try to do anything As needed There are many people who want to achieve what they want. To himself without having to do anything These needs Not a requirement That is strong enough and does not bring success to anything.

Unite with only 2 things for Will practice to cook our ghosts to help us become charming.

1. Learn to be a compassionate person. Have good wishes for the general people

2. Learn to be kind and compassionate.

I ask for this kind of mercy as a key. The most important in psychology Mercy that exists in our souls Will protect ourselves from harm with various aspects Mercy is a tool to help the enemy attack us.

หัดให้เรามีความต้องการ อย่างแรงอยู่เสมอ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org