การฝึกหัด หรือ การปรุงแต่ง

การฝึกหัด หรือ การปรุงแต่ง

เราพึงเข้าใจว่า ปราณหรือเครื่องดึงดูดของเรานั้น เป็นเหมือนวัตถุหนึ่งวัตถุที่อาจจะซึมซาบเข้าไปในที่ต่างๆได้ และ สิ่งเหล่านี้อาจถูกย้อมได้เหมือนกัน เจตสิกที่เกิดขึ้นในดวงจิตเป็น เครื่องย้อมปราณของเราให้เป็นไปตามลักษณะของเจตสิกกล่าวคือ ถ้าหัวใจเราโกรธ ปราณของเราที่แล่นออกไป ก็ถูกความโกรธย้อมไปด้วยและปราณจะถูกดูดดึงเอามาได้แต่สิ่งที่เหมือนกับตน

กล่าวคือ ถ้าเรามีจิตโกรธปราณของเราก็ถูกย้อมด้วยความโกรธ ปราณอันนั้นก็จะดึงเอาแต่ความโกรธมา ปราณที่ถูกย้อมด้วย ความริษยาก็จะดึงเอามาได้แต่ความริษยา รวมใจความว่าเมื่อดวงจิตของเราเป็นอย่างไร ปราณก็ถูกย้อมให้เป็นอย่างนั้น และเมื่อปราณถูกย้อมให้เป็นอย่างไร ก็ดูดดึงเอามาได้แต่ธรรมชาติที่มีลักษณะอันเดียวกัน

We should understand that Pran or our attraction Is like an object that may be absorbed into different places and these may be dyed as well The occurrence of the mental force is Our Pray Dyeing Machine is in accordance with the characteristics of Chetik. If our hearts are angry Our Pran that went out Being angry and stained by the anger will be absorbed, but the same thing is that, if we have anger, our soul is stained with anger That Pran will draw only the anger.

Pran that was dyed with Jealousy will draw only jealousy Unite what our minds are like. Pran was dyed like that. And when Pran was stained Can be absorbed, but the nature has the same characteristics

ข้อความที่กล่าวมานี้ ดูเหมือนจะเข้าใจยาก แต่อันที่จริงถ้าท่านผู้อ่านลองพิเคราะห์ สักเล็กน้อยจะเข้าใจได้ดี คนที่มีความริษยาอยู่เป็นปกติย่อมมีคนรักน้อย ไม่ใช่เพราะว่าตนเองไปแสดงอะไรที่ไม่ดีแก่ใครแล้วก็จะถูกเกลียดชังความจริงถึงแม้ไม่ได้แสดงอะไรเลย กระแสของปราณที่ถูกย้อมด้วยความเกลียดชังริษยานั้นเอง ดึงดูดเอาความเกลียดชังริษยาของผู้อื่นเข้ามา

This message Seems to be difficult to understand But in fact, if the reader tries to consider A little bit to understand well People with normal jealousy will have a little lover.

Not because he had shown anything bad to anyone and was hated by the truth even though he didn’t show anything The current of the Pran that was stained with envy Attracting the envy of others

เป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนโดยมากว่าสิ่งไรที่ผิดอยู่ ในใจย่อมไม่มีใครทราบ ไม่มีใครรู้สึก อันที่จริงคนทั้งหลาย อาจจะไม่รู้สึกจริง แต่ทว่าสิ่งไรที่คนเราไม่รู้สึก สิ่งนั้นยังมีธรรมชาติ อีกอันหนึ่งที่ดำเนินตามกฎอันลึกลับ สำหรับมนุษย์คอยให้ผลตรงกับความเป็นไปของดวงจิต คนที่มีความคิดในใจเป็นอย่างไร ก็ย่อมมีอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาคิดเห็นตัวอย่างนั้นเหมือนกัน คนที่มีปกติ เห็นตัวดี คนเดียว เห็นคนอื่นเลวทั้งหมด ก็ย่อมถูกคนอื่นเห็นตัวเลวไปด้วย เหมือนกัน

Another one that follows the mysterious rules For human beings to give results to the likelihood of the mind What is the person who has thoughts in the heart? There is always something that makes others think that example is the same. People who are normal, see good people alone,

การฝึกหัด หรือ การปรุงแต่ง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org