เสน่ห์ในตัวคน

คำว่า “ เสน่ห์ในตัวคน ” ข้าพเจ้าแปลออกมาจาก อังกฤษว่า Human Magnetism ซึ่งตามศัพท์แท้ๆ ไม่ได้ แปลว่าเสน่ห์ คำว่า magnetism แปลว่า เครื่องดึงดูด ซึ่งตามศัพท์ใหม่ของกรมวิชาการเรียกว่าวิชาแม่เหล็ก แต่ความหมายที่กรมวิชาการให้ไว้นั้น เกี่ยวกับแม่เหล็กจริงๆ ส่วนที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวกับแม่เหล็กที่เป็นแร่ เกี่ยวกับแม่เหล็กคือความดึงดูดของมนุษย์โดยตรง

The word “charm in people” I translated from English that Human Magnetism, which based on the actual vocabulary, does not mean that the word magnetism means attracting. Which according to the new term of the Department of Academic Affairs, called Magnetism But the meaning given by the Department of Academic Affairs About the real magnet The part that I will write in the following Not related to the mineral magnet About magnets is direct human attraction

เรื่องเสน่ห์หรือความดึงดูดในตัวคนที่จะกล่าวในบทนี้ ผิดกันกับที่เรียกว่าอำนาจของดวงจิต อำนาจของดวงจิต มาจากดวงจิตโดยตรง แต่เสน่ห์หรือความดึงดูดถึงแม้จะเกิดจากอำนาจของดวงจิตก็ยังมีปราณเป็นสิ่งสำคัญ ปราณ เป็นกำลังของโลกที่มีอยู่ในตัวคนสัตว์และสิ่งของทุกๆ อย่าง

About the charm or attractiveness of the people that will be discussed in this chapter Wrong with the so-called power of the mind The power of the soul Comes from the soul directly But the charm or attractiveness, even if caused by the power of the mind, is still important to the world as the power of the world that exists in people, animals and everything.

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าและกลายเป็นความดึงดูดหรือเป็น เสน่ห์ขึ้นในตัว ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมนุษย์ได้ปราณมา จากอากาศดีๆ ที่หายใจและอาหารดีๆ ที่รับประทานเข้าไป เมื่อปราณในตัวคนมีความแข็งแรงมากเพียงไรความดึงดูด ในตัวคนก็มีมากเพียงนั้น คนหนึ่งๆ มีจำนวนปราณอยู่ในตัวผิดกันมากๆ คนบางคนสามารถเอาปราณเข้าในตัวและถ่ายออกได้เหมือนเครื่องจักร คนชนิดนี้มีปราณอยู่ในตัวมาก

Which causes electricity and becomes a attraction or Charm up in As mentioned above, human beings have come from the air that breathes and good food. Ingested When Pran in person is very strong, attracting There are many people in that person.

There is a lot of people in the wrong group. Some people can take a breath in and take out like a machine. This type of person has a very high degree of pride.

จนทำให้คนอื่นที่เข้าใกล้ รู้สึกสบายและได้กำลังวังชาถึงกับทำให้เกิดมีความมานะพยายามขึ้นได้ด้วย คนบางคนมีปราณในตัวน้อยเกินไปเมื่อเข้าใกล้ใครก็สูบเอาปราณของคนเหล่านั้นเข้าไปในตัวใครเข้าใกล้คนชนิดนี้ย่อมรู้สึกอ่อนเพลียและท้อถอย ด้วยเหตุนี้ถ้าเราเข้าใกล้คนที่เข้มแข็ง เราก็ย่อมจะรู้สึกแข็งแรง เพราะได้ปราณของคนเหล่านั้นมา เข้าในตัวเรา ถ้าเราเข้าใกล้คนที่อ่อนแอเราก็จะเสียปราณไปเปล่าๆ เพราะปราณของเราถูกดูดไป ด้วยเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าใกล้คนชนิดไหนก็มี ความรู้สึกเป็นเช่นนั้น

เสน่ห์ในตัวคน

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org