ทิพโสต

ทิพโสต

ในเรื่องทิพโสต ไม่มีอะไรกล่าวมาก

นอกจากว่าหูของกายทิพย์นั้นเอง

เป็นผู้ฟังแล้วก็มาปรากฏแก่ดวงจิต

วิธีฝึกฝนในเรื่องทิพโสต

ก็เป็นอย่างเดียวกันกับ

วิธีฝึกฝนทิพย์จักษุอันที่ 3

คือ ทิพย์จักษุอันแท้จริง

วิชชาลึกลับต้องการ ความบริสุทธิ์

คือบริสุทธิ์ทั้งกายและบริสุทธิ์ทั้งใจ

ขั้นที่สุดของการเรียนลัทธิโยคีนั้น คือ จะต้องประพฤติตนให้เป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีเสียก่อน เพื่อให้การแน่นอนว่าจะไม่เอาความรู้อัน นั้นไปใช้ในทางที่ผิด การเรียนวิชาเหล่านี้ ถ้ามี ความมุ่งหมายจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว เขาว่า โดยมากเรียนไม่สำเร็จเลย หรือถ้าเรียนสำเร็จได้ ก็โดยยาก และถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเข้าเมื่อใดก็เป็นอันตรายแก่ตัวทันที

The highest level of Yogi doctrine is to behave as a person with good morals. In order to ensure that it will not That is used in the wrong way Studying these subjects if they were intended to be used in the wrong way, he said that most of the lessons were not successful at all. Or if learning is difficult, and if used in the wrong way at any time, it is dangerous

ทิพโสต

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org