ทิพย์จักษุ 3 จำพวก

ทิพย์จักษุ 3 จำพวก

ถ้าในขณะที่ทำเช่นนี้ มีภาพอะไรมาปรากฏแก่ตาในทันที ทันใดจึงเข้าใจว่านั้นไม่ใช่ทิพยจักษุ เป็นความฝันอย่างธรรมดา ถ้าหากว่าทิพย์จักษุเกิดแล้วภาพที่ปรากฏแก่ดวงตาในเวลาหลับอยู่ จะต้องเป็นภาพที่ดวงจิตต้องการ ในชั้นแรกจะเห็น มัวๆ ลางๆ ลงท้ายสิ่งที่มัวก็จะค่อยกระจ่างและเห็นภาพที่ต้องการชัดขึ้นทุกที

If while doing this What pictures were immediately visible to the eyes? So suddenly he understood that it was not Is a normal dream If the eye is born, the image that appears to the eyes in the sleep time Must be the image that the soul needs On the first floor, it will appear blurry. Ending things that are blurred will clear and see the image that needs to be clearer.

อย่างไรก็ดี หลักสำคัญอยู่ในเรื่องบังคับใจ ตนให้ห่างจากอารมณ์ทั้งหลายให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่ต้องการคิดถึง หรือไม่มีอะไรเหลือเลยดวงจิตอยู่ว่างเปล่า ซึ่งเป็นของทำได้ยาก แต่เขาว่าหัดทำไปก็ได้เข้าเอง

However, the main key lies in the compulsion. He kept away from all the emotions that were left to what he wanted to miss. Or nothing is left Which is difficult to do But he said he could do it himself

ในเรื่องการแบ่งลักษณะของทิพย์จักษุออกเป็น 3 จำพวก คือ

In regard to the divide of the characteristics of Thip Ophthalmology into 3 types, namely

ทิพย์จักษุเฉพาะหน้า

ทิพยจักษุทางไกล

และทิพยจักษุสำหรับ รู้อดีตและอนาคตนั้น

ไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายมาก หลักสำคัญในข้อนี้ก็คือ กระแสดวงจิตซึ่งจับติดอยู่กับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที่วนเวียน อยู่ มาปรากฏแก่ดวงจิตของเราซึ่งบริสุทธิ์อยู่ทำให้เราสามารถทราบกาลที่ล่วงมาแล้วได้ไกลๆ

There is nothing to explain The main point in this article is The current of the mind, which is attached to one of the objects or that has circulated to our minds, is pure, allowing us to know the distant past.

ส่วนสำหรับกาลภายหน้านั้นอยู่ในหลักที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นย่อมมีเงามาก่อนเสมอ ดวงจิตของมนุษย์ที่มัวหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกก็ไม่สามารถจะทราบและรู้สึกได้ต่อเมื่อดวงจิตบริสุทธิ์ผ่องใส จึงจะ สามารถแปลกระแสเหล่านั้นออกเป็นรูปร่างได้

As for the latter, it is in the principle that all the events will always have shadows. The mind of a human being obsessed with external events cannot be known and felt when the pure mind is able to translate those currents into shapes.

ทิพย์จักษุ 3 จำพวก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org