การทำนาย โดยวิธีดูของที่เป็นเงา

การทำนาย โดยวิธีดูของที่เป็นเงา

เรื่องนี้ในสมัยนี้ใช้ดูลูกแก้ว แต่ความเจริญลูกแก้วนั้นไม่จำเป็น อะไรก็ได้สักแต่ว่าให้มีเงา แต่โบราณกาลมาใช้น้ำในบ่อหรือ หยดน้ำ หรือหยดเลือกอะไรก็ได้ ในหนังสือวิชชา 8 ประการ ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้โดยพิสดารถึงวิธีดูลูกแก้ว แต่ในที่นี้จะเขียนตามตำรา ของโยคี ซึ่งเขาไม่มีลูกแก้วจะดู จำต้องใช้น้ำธรรมดา (เช่นเดียวกับ ผู้ทำน้ำมนต์ของเรา มองดูน้ำมนต์เพื่อทำนายเหตุการณ์เช่นเดียวกับ อาโปกสิณของเรานี่เอง)

This story is used to watch the crystal ball. But the prosperity of the crystal ball is not necessary. Any thing that has shadows But in the old days, use water in the pond or drip or drop anything. In the book of 8 Enlightenment, I have described it unearthly about how to look at the crystal ball. But here is written according to the Yogi textbook which he does not have a crystal ball to watch Need to use plain water. (as same as Our holy water Look at holy water to predict events like Our apostle)

ในการฝึกหัดทำนายโดยวิธีดูของที่เป็นเงานั้น มีดังต่อไปนี้

In the practice of predicting the shadow Are as follows

1)การดูนั้น ต้องดูให้จริงๆ ไม่ใช่จ้องตาดู กล่าวคือต้องดูแต่เพียงพอสบายนัยน์ตา ไม่เพ่งเกินไป

That look must really look. Not watching the eyes That is, must see, but sufficiently comfortable, eyes Not too focused

2)สงบอารมณ์ ทำใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่แลดู ต้องปล่อยใจเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน

Calm down, be mindful, concentrate in the things that look. Must be indifferent and not in a hurry

3)เมื่อเป็นการแน่นอนว่าใจสงบจริงแล้ว และทำการฝึกฝนเพียงพอจริงๆ ก็จะได้เห็นจุดอะไรจุดหนึ่งและเส้นอื่นๆ เป็น หมอกควัน ซึ่งเป็นอันว่าย่างขึ้นสู่ขั้นสำเร็จ

When it is certain that peace And really practiced enough Will see what one point and the other lines are smog, which is a step up to success

4)เมื่อเห็นหมอกควันแล้ว ก็ให้ระลึกถึงใครคนหนึ่งที่เรา ต้องการทราบเขาว่าจะเห็นหน้าขึ้นมาทันที พร้อมทั้งปรากฏ สถานที่และการกระทำของคนนั้นๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต สุดแต่ว่าเราจะต้องการทราบอย่างไหน

When you see the haze Remembering that one of us Want to know him to see the face immediately Along with appearing The place and actions of that person, past, present and future, but what do we want to know?

การทำนาย โดยวิธีดูของที่เป็นเงา

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org