การฝึกหัดในสามขั้น

การฝึกหัดในสามขั้น นี้จะเห็นได้ว่ามีความประสงค์อันเดียวคือ

“หัดดวงจิต ให้เกิดความสามารถ ที่จะรับหรือทราบกระแส ของดวงจิตอีกดวงหนึ่ง”

“Learning the mind to be able To receive or know the stream Of another soul “

เมื่อทำได้ถึง 3 ขั้นตอนดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็นับว่าดวงจิตมีความสามารถแล้วเป็นอย่างมาก ขั้นต่อไปพยายามให้ทราบกันโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรกัน ในชั้นต้นคงจะทำได้ แต่เฉพาะผู้ที่ได้เคยฝึกหัดด้วยกัน แต่ภายหลังเมื่อเกิดความชำนาญ ก็สามารถมากขึ้นถึงกับจะรู้สึกกระแสความคิดของคนทั่วไป การฝึกหัดเจโตปริยญาณนัยว่าไม่มีอันตราย กลับจะเป็นประโยชน์เป็นหนทางบำรุงกำลังและทำให้หัวใจมีความรู้สึกดีขึ้น

When you have done the above 3 steps above It is considered that the mind has a great ability. Next step, try to know each other without having to make an appointment. In the beginning, would be able But only those who have practiced together But later when expertise Can be more able to feel the current trend of people The practice of Jato Priya insists that there is no danger. Will be useful as a way to nourish and make the heart feel better

2. ทิพยจักษุ

ในเรื่องเจโตปริยญาณที่เราเห็นมาแล้วข้างต้นนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่พ้นวิสัยทีเดียว แต่สำหรับทิพยจักษุนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเหลือวิสัยในเวลานี้ นอกจากเรื่องการดูลูกแก้วซึ่งยังทำกันได้ อย่างไรก็ดีจะเป็นการเหลือวิสัยหรือไม่ก็ตาม ขึ้น ชื่อว่าวิชชาเป็นสิ่งที่ควรรู้ และความรู้ไม่ทำให้เราหนักเหมือนสิ่งทั้งหลาย ที่ต้องแบกหาม

In the story of Jato Priya, which we have seen above, it seems to be something that is impossible without it. But for this vision is another matter Which is almost impossible to say at this time In addition to watching the crystal ball, which is still compatible However, it is impossible or not known as transcendence as something to know. And knowledge does not make us heavy like all things To bear

ทิพยจักษุนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างพิสดารในหนังสือ วิชชาแปดประการ แต่ในที่นั้นได้เขียนรวมๆกันหลายอย่างทั้งของฝรั่ง ทางคริสต์ศาสนาและของโยคีอย่างละเล็กละน้อยนำมาผสมกัน ส่วนในที่นี้จะเขียนแต่เฉพาะที่เป็นของโยคีแท้ๆ โดยมิให้มีอย่างอื่นปะปน

That vision I have written quite a bit in the book. Eight Enlightenment But in that place he wrote many things, including the western In Christianity and the yogi of little by little mixed together In this place, it is written only for the original yogi Without having to mingle with other things

ทิพยจักษุนั้น มีวิธีที่เขาแบ่งอธิบายเป็น 2 ทางคือ แบ่งตามวิธี ทำทางหนึ่งและแบ่งตามลักษณะของทิพยจักษุที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่ง

That vision There are two ways that he can explain, divided by one way and divided by the characteristics of different dharma.

การฝึกหัดในสามขั้น

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org