กระแส ดวงจิต เป็นข้อสำคัญอยู่ ดังนี้

กระแส ดวงจิต เป็นข้อสำคัญอยู่ ดังนี้

1. เจโตปริยญาณ

เจโตปริยญาณ หมายถึงการทราบความคิดของผู้อื่น กล่าวคือ เป็นความติดต่อเข้าใจกันในระหว่างดวงจิตดวงหนึ่งกับอีกดวงหนึ่ง ซึ่งติดต่อกันโดยทางอื่น นอกจากตา, หู, จมูก ลิ้นและกาย หรืออีก นัยหนึ่งว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถทราบความประสงค์ของกันและกัน

โดยมิต้องใช้ตาหูหรือร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเลย เป็นแต่ ดวงจิตติดต่อกันเท่านั้น ตามวิทยาขั้นต่ำๆ สอนกันว่า ดวงจิตดวงหนึ่ง จะทราบความประสงค์ของอีกดวงหนึ่งได้ก็แต่โดยอาศัยอายตนะทั้ง 5 คือ ตา หู เป็นต้น คนๆ หนึ่งคิดอะไร อีกคนหนึ่งจะทราบไม่ได้จนกว่า ผู้ที่คิดจะแสดงให้เห็นหรือพูดให้ฟัง

แต่อันที่จริงมนุษย์ยังมีทางที่จะเข้าใจ ความคิดของกันและกัน โดยอำนาจหัวใจอย่างเดียวนี้คือ เจโตปริยญาณ ซึ่งแปลว่ารู้ใจคนอื่น

Jato Priyajarn means knowing the thoughts of others, that is, the connection between one soul and another. Which is connected by another way other than eyes, ears, nose, tongue and body, or in other words, two or more persons can know each other’s wishes Without having to use any part of the eyes, ears or body According to the minimum science taught that one soul Will be able to know the wishes of another one, but by using the 5 eyes, the eyes, the ears, etc.

One person thinks another will not know until Those who think to show or speak But in fact, humans still have a way to understand Each other’s thoughts The only power of this heart is Jetipariya, which means that he knows others.

ก็เหตุไรเล่า ดวงจิต จึงสามารถรู้กันได้ ?

ลัทธิโยคีเขาอธิบายว่า นอกจากอายตนะทั้ง 5 ที่เป็นส่วนของร่างกายดังกล่าวมานั้นแล้ว ยังมีอารยะอีก 5 ประการ ซึ่งเป็นอายตนะ ของกายทิพย์หรือเจตภูต กล่าวคือ ร่างกายธรรมดามีความสามารถที่จะเห็น ฟัง ดมกลิ่น รู้รสและถูกต้องได้ฉันใด

กายทิพย์หรือเจตภูตก็มีความสามารถทั้ง 5 ประการฉันนั้น เพราะเหตุที่กายทิพย์หรือเจตภูตมีอายตนะ ของตนเองเป็นส่วนหนึ่งต่างหากและนอกจากอายตนะทั้ง 5 ประการ การทิพย์ยังมีอายตนะประการที่ 6 คือ เจโตปริยญาณนี้เอง

Yogi cult, he explained In addition to the 5 embarrassing parts of the body There are 5 civilizations that are embarrassed. Of the physical or spiritual, that is, the ordinary body has the ability to see, listen, smell, know, taste and be right.

There are 5 abilities in the body, mind or soul. Because of the physical or spiritual aspirations And in addition to all 5 things

ตามความคิดของโยคีดังว่านี้

เป็นอันว่าเจโตปริยญาณ เป็นสภาพที่มีประจำตัว บุคคลอยู่แล้วเสมอ หากแต่ผู้ที่มิได้ฝึกฝนไม่สามารถ จะเอาเจโตปริยญาณขึ้นมาใช้ได้เท่านั้น ถึงอย่างไรก็ดี ลัทธิโยคีถือว่า เจโตปริยญาณคงทำงานอยู่เสมอเหมือนกัน กล่าวคือ เจโตปริยญาณ คงรับกระแสดวงจิตบอกความคิด ของผู้อื่น ให้ดวงจิตของเราทราบ แต่เมื่อดวงจิตของเรา ไม่สามารถพอก็ทราบไม่ได้นอกจากบางครั้งไปทราบเข้าโดยบังเอิญ

That is, Jatipariya probably receives the mind of the soul, telling the thoughts of others to our minds. But when our soul Can not be able to know, but sometimes accidentally

กระแส ดวงจิต เป็นข้อสำคัญอยู่

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org