คำอธิบาย กระแสดวงจิตที่แรง

คำอธิบาย กระแสดวงจิตที่แรง

เราได้เกล่ามาแล้วว่ากระแสดวงจิตที่แรงย่อมมีกระแสของปราณติดไปด้วย บุคคลที่เข้มแข็งย่อมส่งกระแสดวงจิตไปได้เหมือนยิงปืนตรงไปยังหมายกระแสอันนั้นย่อมพุ่งไปโดยตรงไม่คดเคี้ยวหรือเลื่อนลอยไปอย่างหมอกควัน อย่างความคิดที่อ่อนแอ นักพูดที่พูดในที่ประชุมชน จะเป็นนักพูดที่ดีได้โดยอาศัยศิลปะอันนี้

We have already gleaned that the strong mental currents have a flow of Pran. A strong person can send a mental stream as if shooting a gun directly to the current. Like a weak idea Talker in the community Can be a good speaker by using this art

โดยเหตุที่กระแสดวงจิตเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึก และเป็นของที่ข่มกันได้ดังว่ามานี้ จึงมีอันตรายที่พึงกลัวอยู่อย่างหนึ่ง คือ คนดีไปอยู่ในหมู่คนเลว อาจทำให้เปลี่ยนนิสัยกลับกลายเป็นเลวได้ง่ายๆ ในเมื่อกระแสข้างเลวมีมากกว่าก็อาจข่มกระแสของคนที่ดีนั้นจะมีมาก พอที่จะป้องกันตัว หรือรักษาความดีของตนได้เสมอหรืออาจข่มกระแสนั้นได้ ด้วยเหตุนี้การสมาคมจึงเป็นของสำคัญ และความดีความชั่ว อันเกิดแต่การสมาคมนั้น ก็เนื่องมาจากกระแสดวงจิตนี้เอง

By the reason that the current of the mind is what causes feelings And can be a restraint Therefore, there is one fear of danger: good people are among the bad guys. May make changing habits easily become worse When the bad stream is more, it may overtake the stream of good people. Enough to protect Or can always maintain their goodness or be able to suppress that current For this reason, association is important. And goodness and evil Which caused the association Because of this mental flow

ตามที่กล่าวมานี้คงเป็นอันรวมความได้ว่า As mentioned above, it would be possible to combine that

1. กระแสดวงจิตเป็นของที่ข่มกันได้ ด้วยเหตุนี้ในขณะที่ เราต้องการอะไรและคิดอะไร ในทางที่ถูกจำเป็นจะต้องให้ความคิดมี น้ำหนัก และคิดอะไรให้แรงอยู่เสมอไม่ใช่คิดอย่างเกียจคร้าน การทำอะไรในทางที่ดีต้องหวังความสำเร็จไม่ใช่คิดไปเฉยๆ สำเร็จก็ช่างไม่สำเร็จก็ช่าง เราพูดอะไรกับใคร เราจะต้องคิดมุ่งถึงสิ่งนั้นจริงๆ คำพูด จึงจะมีน้ำหนักและหนทางอันเดียวที่จะป้องกันมิให้กระแสดวงจิตของคนอื่นเข้ามาข่มเราได้ ก็คือต้องพยายามให้กระแสดวงจิตของเรามีกำลัง อยู่เสมอเท่านั้น

Spiritual currents can be held together. For this reason, while What do we need and what do you think? In the right way, it is necessary to give the idea of ​​weight and think about what is always strong, not to think lazily. Doing things in a good way requires hope, success, not just thinking. Success is not successful. What do we say to anyone? We have to think about that. Actually, the words will have the weight and the only way to prevent the flow of other people’s minds to suppress us. That is, must try to make our minds have strength Always only

2. กระแสดวงจิตอาจจะเป็นเครื่องทำความรู้สึกให้แก่คนที่อยู่ใกล้เราโดยเรามิได้ตั้งใจเลยก็ได้ และคนที่มาพบปะเราอาจจะเห็นเรา เป็นคนดี หรือเลวก็สุดแต่กระแสจิตของเราจะดีหรือเลวเพียงไร สิ่งไรที่คิดสิ่งนั้นก็ย่อมปรากฏแก่คนทั้งหลาย ถึงแม้เขาจะไม่ทราบความคิด ของเราอย่างถี่ถ้วน เขาก็มีความรู้สึกอยู่ว่าเราคิดดีหรือคิดร้าย คนบางคนได้พบกันรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากัน ก็เนื่องจากความคิดทั้งสองข้างไม่ดี ด้วยกัน ฉะนั้นจึงเป็นการสำคัญที่จะต้องระวังดวงจิตของเราให้คิดแต่ในทางที่ดี อย่าคิดในทางที่จะประทุษร้ายทำความเสียหายแก่ผู้อื่นเลย เป็นอันขาด เราก็ต้องเชื่อมั่นว่าถ้าเราคิดร้าย กระแสที่ออกไปจากความคิด ของเราก็เป็นกระแสที่ร้าย คนที่เข้ามาใกล้ย่อมมีความรู้สึกอะไรอันหนึ่ง ที่ทำให้เขาไม่มีความไว้วางใจในตัวเรา นอกจากเขาจะไม่สังเกตให้ดี หรือเป็นคนทึบเกินไป จนไม่รู้สึก แต่ตรงข้าม ถ้าเรามีความคิดความตั้งใจดีต่อผู้ใด ซึ่งเป็นความตั้งใจอันบริสุทธิ์จริงแล้ว ผู้นั้นเขาย่อมเห็น เราดีด้วยเหมือนกัน

คำอธิบาย กระแสดวงจิตที่แรง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org