บำรุงความคิด

บำรุงความคิด

คนโดยมากมักไม่ค่อยบำรุงความคิด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าไม่ค่อยทำให้ความคิดมีกำลัง คือคิดอะไรก็สักแต่คิดเยอะๆ เมื่อเป็นเช่นดังนี้ กระแสความคิดก็ไม่แรง ไปก็ไม่ได้ไกลหรือคงอยู่ไม่ได้นาน ถ้าเป็นคนคิดอะไรอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้นกระแสความคิดก็แรงมาก

People, most often, do not nourish ideas. Or in other words, that the idea is not strong What you think, but think a lot. When it is like this The idea is not strong. Went not far away or could not last long If a person thinks deeply, the current trend is very strong.

ความจริงกระแสความคิดที่แรงย่อมมีกระแสปราณ ผสมไปด้วย การที่จะให้กระแสความคิดของตนแรง และมีอำนาจถึงกับใช้ประโยชน์ได้นั้น เราจะต้องทำมโนคติให้แลเห็นกระแสความคิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตามความต้องการของเรา เราอาจคิดว่ากระแสความคิดของเราเป็นเสมือนแสงที่พุ่งออกไป หรือเหมือนความร้อนที่กระจายออกไป หรือเหมือนความหอมที่ส่งกลิ่นออกไปรอบๆ

In fact, a strong flow of ideas will have a steady stream of ideas that will give your thoughts a strong flow. And have the power to use it We will have to make an idea to see the concept of figuring out our needs. We may think that our thoughts are like light that goes out. Or like the heat spreading out Or like the aroma that smells out around

หรือเหมือนไอน้ำเดือดที่พุ่งขึ้นจากตัวเราก็ได้ จะคิดให้เป้นอย่างไรสุดแต่เราจะชอบ และก็จะได้หาได้ผลเท่ากัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สู้ยากนัก กระแสความคิดของเราจะอ่อนหรือแรงได้เพียงไร ก็สุดแต่เราจะให้กำลังความคิดได้มากน้อยเพียงไร

Or like boiling water vapor that can rise from us How to think about it most, but we will like And will get the same result This is a difficult story. How can our thoughts be weak or weak? But most of all, how much power can we give?

กระแสความคิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระแสดวงจิตนี้ เป็นของสำคัญมาก สถานที่ใดๆ ก็ดี บุคลใดๆ ก็ดี ย่อมมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยู่เสมอเราเข้าใกล้บุคคลหรือเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่ง เราย่อมมีความรู้สึกผิดแปลกไปไม่เหมือนกันเลย

The idea of one thing, also known as the flow of this mind It is very important. Any place is good. Any person is always a unique character. We approach people or enter a place. We have a different sense of uncommon feelings.

ผู้ที่ฝึกฝนทางวิชชาลึกลับ หรือแม้ผู้ที่มิได้ฝึกฝนมากเป็นแต่เพียงช่างสังเกตความรู้สึกของตัว ย่อมรู้สึกกระแสความคิดหรือกระแสดวงจิตที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน หรือเมืองหรือประเทศหนึ่งได้ดี คนแปลกหน้าที่เข้ามาในที่ๆ ตัวได้พบใหม่ย่อมมีความรู้สึกอย่างใหม่แปลกออกไป บางทีก็พอใจ บางทีก็อยู่ไม่ได้ โดยไม่มีเหตุผลที่ประจักษ์ตา เป็นแต่เหตุทางหนึ่งซึ่งรู้สึกได้ในทางใจ

อนึ่ง พึงเป็นที่เข้าใจว่ากระแสดวงจิตเป็นสิ่งที่ข่มกันได้ ผู้ที่กระแสดวงจิตแรงคนเดียว ย่อมข่มกระแสของคนอื่นๆ ให้ละลายหายไป เหลือแต่กระแสของตนผู้เดียวมีอำนาจเด่นอยู่ สถานที่ๆ มีอุตสาหกรรมหรือการค้าขายมากๆ ย่อมทำให้ผู้ที่ย่างเข้าไปรู้สึกถึงความคิดของผู้ที่ใฝ่ใจทางนั้น ที่แห่งใดเคยมีฆาตกรรม ย่อมทำให้รู้สึกหวาดเสียวแก่ผู้ที่เหยียบย่างเข้าไป แม้ผู้นั้นจะไม่รู้ โบสถ์วิหารเป็นที่ ๆ ทำให้รู้สึกสงบสงัดวังเวงใจอยู่เสมอ

บำรุงความคิด

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org