กระแสของปัญญา

กระแสของปัญญา Stream of wisdom

มีอยู่ที่ศีรษะจนกระทั่งถึงไหล่นั้น ก็มีมูลที่เห็นได้จากการเขียนรัศมีของผู้ที่มีปัญญาเช่นของผู้ตั้งศาสนา ผู้เขียนย่อม จะทำรัศมีไว้ตรงศีรษะเสมอ ผู้แรกเริ่มทำดังนี้คงจะได้เค้าหรือ แลเห็นมาจากความจริงก่อน

There was on the head until that shoulder. There is information that can be seen from the writing of the halo of those who are wise, such as those of religious authors. The first person to start doing this would have him or Seen from the truth first

ในเรื่องกระแสของปราณนั้น In the matter of the current

ก็มีผู้ใช้ทำประโยชน์ได้แต่โบราณกาลมาจนถึงสมัยนี้ การถ่ายกระแสของปราณจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นได้ มากหลายเป็นลัทธิเวทมนตร์หรือเสกเป่าในบัดนี้ แต่หากเป็น โอกาสให้มนุษย์ทุจริตทำการหลอกลวงกันนั้นจนกลายเป็น เลวทรามไปเท่านั้น

There were those who were able to use the ancient times until this day. Can transfer the current from one person to another Many are magic cultures or blown in now, but if it is an opportunity for human corruption to deceive each other until it becomes Only vile

ในข้อที่ว่ากระแสของเจตภูต In the sense that the stream of the Wraith

หรือกายทิพย์มีลักษณะเป็นหมอกด้วยนั้น ในบัดนี้ ข้อพิสูจน์อันแน่นอนแล้ว คือมีผู้ที่ถ่ายรูปวิญญาณได้ (ดูรูปถ่าย ที่นักปราชญ์ทางวิญญาณศาสตร์ถ่ายรูปวิญญาณในขณะ กายทิพย์ครองอยู่ รูปถ่ายชนิดนี้มีอยู่หลายรูปในหนังสือเรื่อง “ผี” ของหลวงสารานุประพันธ์) ในรูปถ่ายเหล่านี้มีดวงหน้า ของกายทิพย์ปรากฏในหมอกควันเสมอ

Or the body with a mist Is that there are people who can take pictures of the soul (see photos taken by spiritual scholars, photographing spirits while The body is crowned There are many photographs of this type in the book “Ghosts” of Luang Saranuprapan). The body of the clairvoyance always appears in the haze.

กระแสตัวคน ที่พุ่งออกไปจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เหมือน แสงของดวงอาทิตย์ ความร้อนในเตาไฟและกลิ่นดอกไม้ ฯลฯ ในเรื่องนี้เราควรจำไว้อย่างหนึ่งว่า

The stream of people that jumped out of various parts of the body like the light of the sun. Heat in the fireplace and the smell of flowers, etc. In this regard, we should remember one thing.

กระแสที่ออกไปจากส่วนต่างๆ ของมนุษย์ ถึงแม้มนุษย์จะไม่ได้อยู่ในที่นั้นหรือตายไปแล้วก็ดี กระแสที่ออกไปจะหมดไปทันทีก็หาไม่ กระแสเหล่านั้นยังมีอยู่อีกนาน และค่อยๆ หมดไปทีละน้อย

The stream that goes from different parts of human beings, even if humans are not there or die The current will go away immediately. Those currents still exist for a long time and gradually disappear gradually.

เหมือนอย่างดาราศาสตร์เขาสอนว่า ถึงแม้ดวงดาวจะดับไปแล้ว แต่แสงของดวงดาวยังอาจมีอยู่ได้อีกหลายร้อยปี และแสงดาวที่เราเห็น อยู่ทุกวันนี้บางอันอาจเป็นแสงของดวงดาวที่ดับไปตั้งหลายร้อยปีแล้ว ก็ เป็นไป เตาไฟที่ไฟดับแล้ว ยังมีความร้อนอบอุ่นอยู่ได้นาน หรือของหอมที่ ส่งกลิ่นอบห้องอยู่ย่อมทำให้ห้องมีกลิ่นหอมอยู่ได้ ถึงแม้เราจะเอาของนั้น เคลื่อนไปไว้ห้องอื่นเสียนานๆ แล้วฉันใด กระแสในตัวคนหรือกล่าว โดยเฉพาะกระแสของดวงจิต ก็เป็นฉันนั้นถึงแม้ดวงจิตที่ส่งกระแสนั้นไว้จะไปทางไหนเสียนานๆ แล้วก็ดี กระแสอันนั้นก็อาจยังอยู่ได้อีกหลายๆ ปีและโดยเหตุนี้ ถึงแม้คนเราจะตายไปแล้วนานๆ สถานที่ๆ เขาเคยอยู่ก็ยังมีอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอำนาจดวงจิตของเขาอยู่ได้

กระแสของปัญญา

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org