กระแสในตัวคน

กระแสในตัวคน

  • เราเคยมีข้อสงสัยเรื่องรัศมีของพระพุทธเจ้า We used to have doubts about the glory of the Buddha.

ซึ่งเราสงสัยว่านายช่างประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อความงดงาม นักปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไร แปลกกว่าภิกษุอื่น ยกตัวอย่างเช่น มีคนบางคนเข้าไปใน หมู่สงฆ์แล้ว บอกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน พฤติการณ์ อันนี้เราจะลงความเห็นแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรัศมี หรือ ว่ารัศมีเป็นของที่นายช่างประดิษฐ์ขึ้นอย่างเดียวหาได้ไม่ กระแสที่มีอยู่ในตัวผู้มีศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเช่นนั้นอยู่เขาคงไม่ต้องการแสดงให้ปรากฏพร่ำเพรื่อไป เรามีเรื่องอยู่มากมาย ว่าพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมี ความข้อนี้น่าจะเป็นความจริง โดยแท้

Which we suspect that he had created himself for beauty Some scholars assume that the Buddha does not have anything. Strange than other monks For example There are some people who go into the monk’s group and cannot tell where the Buddha is. This circumstance, we will definitely agree that the Buddha does not have a halo or that the glory is the only thing that the master created. The stream that exists in the holy person has such power. He probably does not want to show it to appear again. We have many stories. That the Buddha emits glory This is probably true.

  • ในเมืองเราเคยได้เห็นความอัศจรรย์ In the city we have seen miracles

ในเรื่องรัศมีของพระปฐมเจดีย์ซึ่งแต่ก่อนนี้เข้าใจว่า เป็นของหลอกกันเล่น แต่ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ได้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งคนอื่นๆ อีกเป็น จำนวนมากมายแล้ว ก็ต้องเชื่อกันว่ารัศมีอันโชติช่วง ณ พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นสิ่งที่พึงมีได้จริง และเมื่อพิจารณาถึงเรื่องกระแสที่กล่าวมาในบทนี้แล้วเราก็พอจะอธิบายได้ว่ารัศมีอัน โชติช่วงเหล่านั้น คือกระแสของดวงวิญญาณ ที่สิงสถิตอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์

In the story of the glory of Phra Pathom Chedi which previously understood Is a trick But when King Rama VI He saw with himself and many others. It must be believed that the radiant radius at Phra Pathom Chedi is truly a must.

And considering the current flow in this chapter, we can explain that the radius Those brilliance Is the stream of the soul That resides in Phra Pathom Chedi

ข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าดวงวิญญาณของ พระพุทธเจ้า เพราะตามความคิดของเราเมื่อนิพพานแล้ว ดวงวิญญาณก็ดับไป แต่พระปฐมเจดีย์เป็นปูชนียสถาน อันสำคัญ อาจมีดวงวิญญาณอื่นๆ เข้ามาพักพิงอาศัยหรือ เยี่ยมกรายมาทำสักการบูชา นอกจากเป็นกระแสของวิญญาณ โดยเฉพาะแล้วอาจจะเป็นกระแสของกายทิพย์ซึ่งพาดวงวิญญาณออกไปจากร่างใหญ่ๆ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์

ก็เป็นได้การที่เรามิได้เห็นเสมอ เราเห็นแต่นานๆ ครั้งหนึ่ง นั้น ก็อธิบายได้ว่าสุดแต่กระแสนั้นจะมากขึ้นในวันใด คือ มีดวงวิญญาณมารวมกันมากมายในวันใด หรือเขาประสงค์ ให้ปรากฏในวันใด รัศมีอันโชติช่วงของพระปฐมเจดีย์ก็มีขึ้นในวันนั้น

กระแสในตัวคน

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org