วิชชาลึกลับ

วิชชาลึกลับ

สิ่งที่น่ารู้อันหนึ่งใน วิชชาลึกลับ และเป็นสิ่งซึ่งตำรา อันกล่าวถึงวิชชาลึกลับของชนทุกชาติทุกภาษาต้อง อ้างอิงถึงเสมอ แต่ก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กันอยู่มาก ในขั้นต้นเราจะต้องเข้าใจว่ากระแสในตัวคนเป็นสิ่งที่อาจแลเห็นได้ แต่จะต้องอยู่ในลักษณะอันใดอันหนึ่ง ใน 2 ประการ ให้ถี่ถ่วนแจ่มแจ้งและไม่มีปัญหา นี้

คือ ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่ไม่มีอำนาจในวิชชาลึกลับ จริงๆ คือถ้าเป็นกระแสของคนธรรมดาแล้ว ผู้ที่จะแลเห็น ในกระแสนั้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุวิชชาลึกลับในชั้นสูง พอสมควรแต่ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่มีอำนาจ คือคนที่ บรรลุวิชชาลึกลับในชั้นสูงแล้ว แม้คนธรรมดาก็อาจเห็นได้ ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของกระแสนั้นต้องการให้เห็น

One interesting thing in the mysterious transcendence And what the textbook Which mentions the mysterious enlightenment of every nation, every language must Always refer to But there is a lot of misunderstanding in this matter Initially, we must understand that the current in people is something that can be seen. But must be in any one of these two ways: if it is a stream of people who do

Who will see In that stream Must be a person who has attained a high level of mysterious enlightenment Fairly, but if it is a stream of people who have power, is the person who has attained a mysterious enlightenment in the higher class. Although ordinary people may see If the owner of that stream wants to see

ส่วนร่างกายในตัวมนุษย์ทั้งเจ็ดส่วนที่กล่าวข้างต้นนั้น ทุกๆ ส่วนย่อมมีกระแสสำหรับตน กระแสอันนี้เกิดจากกำลัง อันมีในส่วนนั้น แม้ในส่วนที่หยาบที่สุด คือร่างกายธรรมดา ก็ย่อมมีกระแส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายของบุคคลนั้นๆ มีอนามัยดีเพียงไร อันที่จริงแม้นัยน์ตาธรรมดาของเราก็ เกือบจะสังเกตเห็นได้ เช่น คนที่ร่างกายสมบูรณ์ปราศจาก ความทุกข์ร้อน เราก็เห็นความแจ่มใสซึ่งเราเรียกว่ามีสง่าร่างกายส่วนอื่นๆ

As for the seven parts of the human body mentioned above, every part has its own flow. This flow is caused by power. In that part Even in the roughest part Is a normal body Surely there will be a stream Which shows that

the body of that person How good is hygiene? In fact, even though our normal eyes are Almost noticeable, such as the person who is completely physically free Suffering We see the brightness which we call graceful.The flow of the body Up to 2 or 3 feet

ราศีในบางคราวมนุษย์ได้เห็นความอัศจรรย์ของปูชนียสถานบางแห่งที่ส่องแสงรุ่งโรจน์ ซึ่งในลัทธิโยคีเขาอธิบายว่ากระแสของ วิญญาณ กล่าวคือ ถ้าไม่ใช่วิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิเจ้าของปูชนียสถาน นั้น ก็ต้องเป็นกระแสวิญญาณของผู้อื่นที่มาประชุมกันนมัสการปูชนียสถาน ในลัทธิโยคีเขาอธิบายยิ่งกว่านั้นคือว่าสำหรับผู้สำเร็จวิชชาอันนี้ แล้ว ย่อมแลเห็นกระแสทุกๆ อันของมนุษย์ทุกๆ คนคือวิญญาณทุกๆ ดวง และข้อความต่อไปนี้ เป็นคำอธิบายเรื่องกระแสซึ่งเขาอ้างว่าได้เห็น จากนัยน์ตาของผู้ที่สำเร็จวิชชาโยคี ซึ่งเป็นข้อที่น่าฟังอยู่บ้าง

กระแสของร่างกายนั้น นัยว่าออกมาจากตัวคน ได้ถึง 2 หรือ 3 ฟุตเป็นรูปไข่ (ตามรูปตัวคน) และไม่มีสีหรือถ้ามีก็เป็นสีฟ้าอย่างจางๆ เหมือน สีน้ำทะเลและกระแสนี้ออกเป็นสายๆ ตามขุม ขน ถ้าหากเป็นคนมีอนามัยดี สายของกระแส นี้ก็ตั้งตรงหรือพุ่มตรงไปตามรูป ถ้าอนามัย ไม่ดีกระแสนั้นก็ตกมีลักษณะเหมือนขนสัตว์

วิชชาลึกลับ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org