หัวใจ-จิต-ใจ

หัวใจ-จิต-ใจ

ในทางพระพุทธศาสนาของเรา วิญญาณจิตใจและใจ เป็นอันเดียวกัน แต่แบ่งเป็น 3 ภาค วิญญาณเป็นภาคต้น จิตเป็นที่ 2 และใจคือ มโน เป็นที่ 3 อนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาของเรา แปลคำวิญญาณว่า ความรู้ คือ สิ่งต่างๆที่เป็นอายตนะภายนอก มากระทบอายตนะภายในนั้น

ย่อมไปถึงวิญญาณก่อนคือ วิญญาณ รู้ก่อนว่าเป็นอะไร เมื่อวิญญาณรู้แล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของภาคจิตที่จะไตร่ตรองวินิจฉัย เมื่อตกลงอย่างไร ใจ คือ มโน ก็สั่งการต่อไป

In our Buddhism Spirit, mind and heart Is the same, but divided into 3 divisions, the spirit is the beginning of the mind and the second is the mind is the 3rd place. In addition, in our Buddhism Translates the spirit that knowledge is something that is external.

Came to affect the inner eye Will go to the spirit first, the spirit knows first what it is When the soul knows Next, it is the duty of the mental sector to ponder the diagnosis. When he agreed, the mind was to go to the next order.

ยกตัวอย่างง่ายๆ นัยน์ตาเห็นคนเดินมาคนหนึ่ง นัยน์ตารายงานเข้าไปภายในวิญญาณเป็นผู้รู้ว่าคนนั้น คือ คนที่เคยรู้จักกันแล้วส่งไปให้จิต จิตเป็นผู้ไตร่ตรองวินิจฉัยว่าควรทำอย่างไร ในที่สุดก็ตกลงให้ทักทายผู้นั้น คราวนี้เป็นหน้าที่ของใจคำว่า “ หัวใจ-จิต-ใจ ” ทั้ง 3 คำนี้ มาถึงเวลานี้เราใช้สับสนปะปนกันไปและเราเอาไปใช้เหมือนๆเสียหมด

Simple example An eye saw a man walking The eyes reported inside the spirit, who knew that the person was a person who had known each other and sent it to the mind.

Mentalism is a reflection of what should be done. Finally agreed to greet him This time is the duty of the word “The heart-mind-heart” of these 3 words. At this time, we used to confuse and we used to use it like all.

แต่ข้าพเจ้าเคยสังเกตและรู้สึกว่า ผู้ตั้งคำเหล่านี้ทุกๆภาษาต้องการให้ใช้ต่างกัน คือ หัวใจ หรือ หทัย หรือ Heart ต้องการให้หมายถึงก้อนเนื้อในหน้าอกที่อยู่ด้านซ้ายมีหน้าที่ทำการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย ในภาษาบาลีที่ใช้ว่า หทเยน ผลิเตนกาลํกตวา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Dying of a broken heart. (หัวใจแตกตาย) มีอีกตำแหน่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าต้องการให้ใช้ผิดกัน

คือ ในประโยคว่า หทํยมนญจโสกามหนตาบีน ตาปยนติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sorrows even great ones do not rack the heart and mind. (ความเศร้าโศกแม้จะใหญ่หลวงเพียงใด ก็ทำอันตรายแก้หัวใจและดวงใจไม่ได้)

But I used to observe and feel that All those who want to use different words are heart or heart, or Heart. Need to mean a lump in the chest that is on the left. There are pages that pump blood to feed the body.

ตามอุทาหรณ์ที่ยกมานี้   แสดงให้เห็นว่าผู้บัญญัติคำ ต้องการใช้หัวใจ หรือ หทํย หรือ Heart ให้หมายถึงเครื่องสูบโลหิตเท่านั้น ส่วนจิตกับใจนั้น คงเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่บนสมองไม่ได้อยู่ที่หน้าอกและจิตกับใจนั้นเป็นอันเดียวกัน แต่มีหน้าที่สองอย่าง คือ จิต (จิตํต หรือ Thought) นั้นใช้สำหรับคิด แต่ส่วนใจ (มโน หรือ Mind) นั้น สำหรับ บงการ คือ สั่งบังคับร่างกายส่วนอื่นๆ

หัวใจ-จิต-ใจ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org