ทางดับทุกข์

ทางดับทุกข์

ในสภาพที่มนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ ดวงจิตดวงเดียวเป็นผู้รู้สึก ผู้จัดการทำการต่างๆ ดวงจิตต้องรับภาระอันหนักยิ่ง ในอันที่จะ ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ร่างกายและวิญญาณ เพราะฉะนั้น ดวงจิต สิ่งสำคัญสำหรับพวกวิญญาณเหมือนหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีความจำเป็นจะต้องเลือกเสนาบดีที่สามารถจริงๆ ฉะนั้นยิ่ง ในอันที่จะทำงาน

In this condition that man is One soul is the one who feels Managers The soul must bear a great burden in order to be useful for both the body and the soul. Therefore, the mind is important for the spirits, like the one God who has the necessity to choose the stewards that can really be. work

เมื่อร่างกายทรุดโทรมลง โดยความชรา พยาธิ มาเบียดเบียน ก็เหมือนหนึ่งข้าศึกมารบพุ่ง อาณาจักรดวงจิตซึ่งเป็นเสนาบดีจะต้องจัดการ ต่อสู้ ถ้าสู้ไม่ได้ร่างกายแตกดับ ดวงจิตก็ พลอยดับไปด้วย ส่วนวิญญาณก็ต้องออกจาก อาณาจักรไปด้วย จนกว่าจะได้อาณาจักรครอง ใหม่ หรือไปรวมกันอยู่ในโลกอันสูงสุดซึ่งมีแต่ วิญญาณเสวยสุขอยู่ตลอดกาล

When the body deteriorates by aging, the parasite is hurting, like one enemy comes to fight. The mental kingdom, which is the Lord Chancellor, must be fought. And the spirit must leave The kingdom too Until the kingdom has been ruled or reunited in the highest world that only The soul that enjoys forever

ในทางพระพุทธศาสนาของเรา เรามีคำว่าปุถุชน หมายความ ว่า คนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลส ยังไม่สามารถจะมองเห็นธรรมเห็น ทางดับทุกข์ หรือเห็นนิพพานได้ ในลัทธิโยคีเขาก็มีปุถุชน คือคนที่ยัง ไม่สามารถจะมองเห็นความเป็นไปของวิญญาณ ในทางพระพุทธศาสนา ของเรา นิพพานเป็นชั้นสูงสุดฉันใด ในลัทธิโยคี การมองเห็น ความเป็นไปของวิญญาณก็เป็นชั้นสูงสุด ฉันนั้น ผู้ที่สำเร็จวิชชาในขั้นสูงสุด ของเขา ย่อมสามารถจะเข้าถึงวิญญาณ รู้ความเป็นไปของวิญญาณ และ สามารถทำการติดต่อกับวิญญาณของตนหรือของคนอื่นๆ ได้ ใครที่ทำได้ดังนั้น ก็เท่ากับสำเร็จพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนาของเรา

In our Buddhism We have a word that mortals mean that people are still dense with passion. Still cannot see the dharma see the way of suffering or see nirvana In the Yogi doctrine, he has mortals, who are still unable to see the spirit of the soul. In our Buddhism, Nirvana is the highest class, as in the Yogi doctrine, the vision of the spirit is the highest. Knowing the spirit of the soul and being able to make contact with his soul or of others Is equal to the achievement of the saint in our Buddhism

ตราบใดที่มนุษย์ยังมิได้บรรลุวิชชาถึงขั้นนั้น มนุษย์ก็ไม่ทราบว่าวิญญาณของตนเป็นอย่างไร ไปทำอะไรบ้างมีความต้องการอะไร

ทั้งนี้เพราะดวงจิตยังมิได้รับความฝึกฝนเพียงพอ จนจะทำการ ติดต่อกับวิญญาณโดยตรงได้ เหมือนอย่างเสนาบดีที่ยังไม่ฉลาด ที่จะทราบพระประสงค์หรือความเป็นไปอันแท้จริงของพระเจ้าแผ่นดิน ของตนหรือไม่สามารถจะทำการติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงได้ กิจการบ้านเมืองที่จะจัดไป ก็ทำไปแต่ในทางที่ตนเห็นว่าดีที่สุด ซึ่ง อาจไม่ตรงกับประศาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อใดดวงจิต ติดต่อกับวิญญาณโดยตลอดแล้ว ก็นับว่าดีเลิศ เหมือนหนึ่งเสนาบดี ที่ได้มีโอกาสสนิทสนมกับองค์พระเจ้าแผ่นดินโดยตรง สามารถจัดการให้ ถูกตามพระประสงค์และประศาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดินได้ทุกประการ เพราะฉะนั้นผลสำคัญอันเป็นผลสุดยอดของโยคี ก็คือให้ดวงจิตเข้าไป ติดต่อกับวิญญาณได้

คำอธิบายในเรื่องดวงจิตกับวิญญาณที่ได้กล่าวว่าโดยพิสดารใน บทนี้ยังไม่ถ้วน ยังไม่แจ่มแจ้งดีและยังจะมีปัญหาอีกหลายประการ แต่ ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่จะบรรยายถึงเรื่องดวงจิตกับวิญญาณ

ให้ถี่ถ่วนแจ่มแจ้งและไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งได้ ยิ่งพูดกันมากไปก็ยิ่งจะยิ่งมีปัญหาโต้เถียงกันมากขึ้นทุกทีและในการที่จะวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้นโดยละเอียดอาจเป็นการดีเกินความจำเป็นของเราในเวลานี้ ข้าพเจ้าจึงขอคำอธิบายเรื่องดวงจิตกับวิญญาณลงเพียงเท่านี้ก่อนและบางทีในวันหน้า เราจะมีโอกาสพูดกันให้พิสดารยิ่งกว่านี้ได้บ้าง

ทางดับทุกข์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org