วิญญาณ.

วิญญาณ.

เมื่อทางลัทธิโยคีเขาแปลคำ “วิญญาณ” ว่า “ผู้รับรู้” ดังนั้น วิญญาณก็ต้องเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายและเป็น นายของส่วนประกอบของมนุษย์ส่วนอื่นๆ ทุกส่วน แต่การที่จะอธิบายว่าวิญญาณคืออะไรนั้นเป็นสิ่งที่พูดยากนัก ประการหนึ่งเป็นเพราะหนัก ในเรื่องวิญญาณของลัทธิโยที่แตกต่างกันกับหลักในพระพุทธศาสนา เราไม่สามารถจะเทียบกับอะไร ในทางพระพุทธศาสนาของเราได้อีก ประการหนึ่ง แม้คำอธิบายในลัทธิโยคีเองก็เป็นคำอธิบายที่เข้าใจยาก และผู้อธิบายเองก็ร้องว่าอธิบายยากอยู่เหมือนกัน ลงท้ายขอให้เชื่อเอา เฉยๆ เพราะจะอธิบายให้ดีจริงไม่ได้

When the way of the yogi, he translated the word “spirit” as “the recipient”, so the spirit must be another nature. Which is above all things and is The master of all other human components, but to explain what the spirit is, it is difficult to say. One thing is because it’s heavy. In the story of the spirit of yo cult that is different from the principles of Buddhism We can’t be compared to anything. In another way of Buddhism, even though the explanation of Yogi is a difficult explanation And the self-explanatory cries that the explanation is difficult End up believing that it cannot be justified because it can be explained well

แต่อย่างไรก็ดี ตามคำอธิบายของเขามีพอจะรวบรวมลงได้ดังนี้ วิญญาณมีลักษณะเหมือนดวงไฟอันไม่รู้จัก ดับ เป็นดวงไฟซึ่งจะแลเห็นไม่ได้ด้วยตาตาม ปกติ และถูกต้องด้วยร่างกายธรรมดาไม่ได้ ดวงไฟในดวงอาทิตย์ย่อมเป็นเครื่องให้ชีวิต แก่สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกได้ฉันใด ดวงไฟคือ วิญญาณ เมื่อมาสวมเข้าที่ไหนก็ย่อมให้ชีวิตแก่ สิ่งนั้นได้ฉันนั้น

But According to his description, there are enough to be compiled as follows. The soul looks like an unknown light, extinguished as a light, which can not be seen by the eyes as normal and correct with a normal body. The light in the sun is a life-giving device. As for all things in the world, the light is the spirit when wearing it, which gives life to That way

วิญญาณเป็นของสูงและถูกห่อหุ้มด้วยส่วนประกอบอื่นจนไม่มีใครแลเห็นหรือถูกต้องได้ วิญญาณมีความสามารถมากแต่จะทำอะไรได้ก็แต่ของสูงๆ ที่เกี่ยวกับวิญญาณด้วยกัน จะลงมาทำงานต่ำๆ ไม่ได้

The spirit is high and is encapsulated by other components so that no one can see or be right. The spirit is very talented, but can do anything but high things. Related to the spirit together Can not come down to work low

งานต่ำๆ ดวงจิตต้องจัดการทำแทนทั้งสิ้น วิญญาณเป็นเหมือน องค์พระเจ้าแผ่นดิน ที่ต้องทรงดูแลและทำงานแต่ในส่วนที่สูง ถ้าสำหรับ งานต่ำๆ ก็ต้องให้เสนาบดี คือ ดวงจิตจัดการแทนไป แต่การงานที่ดวงจิตทำแทนไปนั้น จะเป็นงานสูงหรืองานต่ำก็ตามผลของการงานนั้นจะ ดีเลวอย่างไรวิญญาณต้องรับเอาทั้งสิ้น เหมือนอย่างองค์พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งต้องทรงรับผิดชอบในกิจการที่เสนาบดีของพระองค์จัดทำไป จะดีเลว อย่างไร ความรับผิดชอบก็ตกอยู่แก่พระองค์ ถึงแม้ว่ากิจการนั้นๆ พระองค์ จะมิได้ทรงรู้เห็นด้วยในเวลาที่ทำไปก็ดี

เนื่องจากที่เขาเปรียบวิญญาณเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเขาจึงได้ เปรียบตัวมนุษย์เหมือนอาณาจักรอันหนึ่ง ความรู้สึกของร่างกายตามปกติ ก็เหมือนอย่างความรู้สึกของพลเมืองทั่วไป ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้เห็น องค์พระเจ้าแผ่นดินไปทุกด้านและไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดิน ได้ทรงทำอะไรบ้างดังนี้ฉันใดความรู้สึกตามธรรมดาของเรา ก็ไม่สามารถ จะทราบได้แน่ว่าวิญญาณของเราเป็นอย่างไร หรือกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อเสด็จไปทางไหน จะทรงเอาพลเมืองทั้งแผ่นดินไปด้วยไม่ได้ ต้องทรงนำไปแต่เฉพาะข้าราชบริพารที่ข้างเคียงและปล่อยให้เสนาบดีรักษาการอยู่ทางนี้ ส่วนทางโน้นวิญญาณจะไปทำอะไรบ้าง ดวงจิตเองก็ไม่มีทางจะทราบ และ ไม่มีหน้าจะทราบเพราะเป็นกิจการส่วนตัวของวิญญาณ

วิญญาณ.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org