6 ดวงจิต

6 ดวงจิต

คำว่า ดวงจิต ที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้และต่อไปขอให้เข้าใจว่า

The words of the mind that I said here and continue to understand that

ข้าพเจ้าหมายถึงทั้งจิตและใจทั้งสองอย่าง

I mean both mind and heart.

สภาพของดวงจิตและอารมณ์ต่างๆ นั้น ทั้งลัทธิโยคีกับทาง พระพุทธศาสนาก็มีอธิบายเป็นทำนองเดียวกัน คือว่าตามธรรมดา ดวงจิต เป็นสภาพที่ผ่องใสอยู่เสมอ เหมือนน้ำที่ใสบริสุทธิ์ ต่อเมื่อมีอารมณ์มา กระทบจึงทำให้ดวงจิตเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นดีหรือร้ายได้ตามลักษณะ ของอารมณ์ ดวงจิตที่ไม่คิดถึงอะไร ย่อมเป็นดวงจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์ ต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบ เช่นนัยน์ตาเห็นรูป หรือหูได้ยินเสียง

The condition of the mind and emotions, both the yogi and the way Buddhism is described in the same way. Is that as usual, the mind is always a bright condition Like pure water When there is an emotion Affecting the mind to change Become good or bad according to the nature of emotions that do not think of anything It is a pure, pure soul. When there is an emotional impact Like the eyes see the picture Or ears heard

อันเป็น เหตุให้เกิดความรัก ความชัง ความโกรธ ความมัวเมาขึ้น ดวงจิตก็ถูก ย้อมให้เป็นไปตามนั้น เหมือนน้ำที่ใสบริสุทธิ์ ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเจือปน ก็คงใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ แต่เมื่อมีสีอะไรมาผสมก็กลายเป็นสีนั้น ถ้าสิ่งที่ เข้ามาผสมกลายเป็นของโสโครก ก็ทำให้ขุ่นมัว เสียความผ่องใสบริสุทธิ์ ไปที่เดียว ถ้าเอายาพิษมาผสมก็กลายเป็นพิษ ซึ่งมีโทษร้ายขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เอง ไม่ว่าลัทธิโยคีหรือลัทธิใดๆ เขาต้องสอนให้คน

Which causes love, hatred, anger, intoxication Like pure water If nothing is added It is always clear and pure. But when the color is mixed, it becomes that color. If the mixture comes into sewage Causing frustration Lose the pure luminosity to one place, if the poison is mixed, it becomes poisonous Which can be punished for this reason No matter what yogi or doctrine He must teach people.

การรักษาดวงจิตให้คงอยู่ในสภาพเดิม คือให้ผ่องใสอยู่เสมอ และเพื่อจะรักษาสภาพอันนี้ไว้เสมอได้ ก็เป็นธรรมดาที่ดวงจิตจะต้องมี อะไรอันหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาพฝ่ายสูงไว้ข่มสภาพฝ่ายต่ำ เพื่อมิให้อารมณ์ที่เป็นสภาพฝ่ายต่ำ ในทางที่ชั่ว ฉะนั้น ดวงจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ต้องฝึกฝนท่อยู่ในสภาพฝ่ายสูง

Keeping the mind in its original state Is always bright And to always maintain this condition It is normal that the soul must have one thing which is a state of high state to suppress the low side. In order to prevent the emotional condition that is low in the evil way, therefore, the mind is naturally required to practice the pipe in the high state

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org