จิตศาสตร์ กับโหราศาสตร์

ในบรรดาวิชชา 2 ประเภท คือ จิตศาสตร์ กับโหราศาสตร์ นั้น

ยังแยกออกไปได้อีก ดังนี้

ประเภท 1

จิตศาสตร์

คือจิตศาสตร์ เป็นอำนาจหัวใจโดยตรง เขาแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. ความดึงดูดของหัวใจ (Magnatisme)หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตตานุภาพ Heart’s attraction (Magnatisme), also known as willpower

2. การสะกดดวงจิต (Hypnotisme)

3. การติดต่อกับวิญญาณ (Spiritisme)

ประเภทที่ 2

เกี่ยวกับวิชชาทำนายการณ์ล่วงหน้า ซึ่งบางอย่างต้องใช้กำลังดวงจิต และบางอย่าง ไม่ต้องใช้ เขาแบ่งออกเป็น 10 อย่าง ดังนี้ About transcendence Which requires some mental power and some things do not need to be used

1. วิชชาทำนายโดยถืออำนาจดวงดาวเป็นเกณฑ์ (Astrologie) หมายความว่าการเอาวัน เดือน ปี และเวลาที่คนเกิดมาคำนวณแล้ว ทำนาย ไทยเรามักเรียกว่าโหราศาสตร์ แท้จริงคำว่าโหราศาสตร์ หมายถึงวิชชาทำนายทุก ๆ อย่าง ไม่เฉพาะแต่การทำนายโดยวิธี คำนวณวัน เดือน ปี และเวลาเกิดเท่านั้น. The predictive power of astrologie means that taking days, years, and times when people are calculated and predicted, Thailand is often called astrology. Indeed, the word astrology Refers to transcendence, predicting everything, not only the prediction by the method of calculating the date, month and time of birth only.

2. วิชชาทำนายด้วยการดูลักษณะคน (Physiognomonie)

3. วิชชาทำนายด้วยการดูเส้นลายมือ (Chiromancie)

4. วิชชาทำนายด้วยลักษณะของคนโดยการดูลายมือเขียน หนังสือของเขา (Graphologie)

5. วิชชาทำนายไพ่ (Cartomancie)

6. วิชชาทำนายฝัน (Oniromancie)

7. วิชชาทำนายด้วยการจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Psychometrie) อย่างที่เห็นหมอจีนทำนายโดยวิธีจับเส้นตรวจเลือดลม

8. ทิพยจักษุ (ClairVoyance)

9. ลางต่างๆ (Presage)

10. การเสี่ยงทาย (Oraclo)

คนที่เคยถูกสะกดจิตกล่าวว่าพวกเขารู้สึกมีสมาธิมากขึ้น โดยไม่สนใจสิ่งเร้าอื่น ผู้ถูกสะกดจิตมักแสดงการตอบรับต่อสิ่งชักจูงง่ายขึ้น และระหว่างถูกสะกดจิตยังสามารถตั้งสมาธิอย่างแรงกล้าไปยังความคิดหรือความทรงจำเฉพาะ ทฤษฎีอธิบายสิ่งที่เกิดระหว่างการสะกดจิตแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม สังเกตจากระดับความรู้สึกตัวที่แตกต่างจากสภาพพิชานปกติในทางตรงข้าม ทฤษฎีไม่ใช่สภาพ มองว่าการสะกดจิตเป็นรูปแบบหนึ่งของการกำหนดบทบาทในจินตนาการทฤษฎีเปลี่ยนแปลงสภาพ มองว่าการสะกดจิตเป็นการเปลี่ยนสภาพจิตหรือการอยู่ในภวังค์ (trance)

People who have been hypnotized say that they feel more focused. By ignoring other stimuli Hypnotists tend to show their responses to things more easily. And while being hypnotized can still concentrate strongly on specific thoughts or memories The theory explains what happens during hypnosis divided into two groups. Observe from the level of consciousness that is different from normal conditions in the opposite way. Theory is not a condition Viewed that hypnosis is a form of role determination in the imagination, theory of change Looking at hypnosis as a mental state or trance

จิตศาสตร์ กับโหราศาสตร์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org