สะกดจิต สะกดโลก สะกดคน

สะกดจิต สะกดโลก สะกดคน

สะกดคน

ในสมัยนี้ไม่มีอะไรพิสูจน์ให้เราเชื่อการ สะกดคน วิชชาลึกลับเสียเลยก็ ไม่ได้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าบุคคลที่สามารถใช้วิชชาเช่นนี้ ในเวลานี้ก็ยังมีอยู่ (แต่ไม่ใช่ข้าพเจ้า) หากแต่เราถือเป็น ความลึกลับมากเกินไปจนไม่มีใครยอมสอน ไม่มีใครยอมทำ อะไรโดยเปิดเผย ส่วนพวกที่ทำโดยเปิดเผยก็เป็นพวกเก๊ หลอกคนกินจนกลแตกออกมาวันหนึ่ง แต่ผู้ที่รู้วิชชานี้และ สามารถใช้วิชชานี้โดยสุจริต ยังมีอยู่อีกไม่น้อยเลย ทั้งใน เมืองไทยและต่างประเทศ ในสมัยนี้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น พิสูจน์ในเรื่องวิชชาลึกลับมากพอ หรือไม่ได้เคยเห็นเลย หรือเพียงได้ยินคำบอกเล่า แต่ทว่า, สิ่งไรที่เราไม่เคยเห็น เราจะเหมาเอาว่าสิ่งนั้นไม่มีเสียทีเดียวหาได้ไม่ แม้ทางการ ของศาลเมื่อขาดประจักษ์พยาน ศาลยังต้องฟังคำพยาน ประพฤติเหตุแวดล้อมกรณี และรับว่าเป็นความจริงบ้าง ฉันใด การเสาะแสวงค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ก็ฉันนั้น

สภาพของโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับความหมุนเวียน ของตัวโลก เราเห็นชัดแก่ตาเราอยู่ทุกวัน ว่าความเป็นไปของโลกนั้น ในกาลหนึ่งย่อมมีความสว่างแถบหนึ่ง ความมืดแถบหนึ่งต่อไป แถบที่มืดก็กลับสว่าง แถบที่สว่างก็กลับมืด วันคืนที่ผ่านไปในชีวิตของ เราก็เป็นอยู่อย่างนี้ แม้แต่ดวงพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดวงไฟที่แรงที่สุด ในโลก ยังไม่สามารถจะส่องโลกให้สว่างทั่วไปทุกแห่งในขณะเดียวกัน ได้ฉันใด

มนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในนัยเดียวกัน ได้ฉันนั้น ที่ใดที่มีดอยู่เราแลเห็นอะไรไม่ได้ด้วยตา เราจะสันนิษฐาน ว่า ในที่นั้นไม่มีอะไรเสียเลย ดังนี้หาได้ไม่ ในที่นั้นๆ อาจมีอะไรๆ อยู่อีกมาก หากเรามองไม่เห็นจนกว่าจะมืดวงประทีปดวงใดดวงหนึ่ง มาส่งแสงสว่างให้เรา

ข้อที่หาว่าจะทำให้คนเป็นบ้านั้น ข้าพเจ้าขอตอบว่าจริง การเรียน สะกดคน วิชชาลึกลับ อาจทำให้คนเป็นบ้าเสียสติ ในเมื่อผู้เรียนเรียนไม่ถูกทาง หรือไม่ทราบหลักอันแท้จริงของวิชชาเหล่านี้อยู่ที่อะไร หรือไม่มีมานะ พยายามมากพอที่จะค่อยทำค่อยไป พอเริ่มต้นก็กระโดดข้ามชั้น ให้ถึง ผลสำเร็จทีเดียว การเป็นคนใจเร็วและขาดความพยายามดังนี้ ย่อมเป็นเหตุให้เรียนไม่สำเร็จ หรือมิฉะนั้นก็บ้าเลย

แต่ผู้ที่เรียนอย่างถูกทาง ทราบชัดว่าหลักอันแท้จริงของวิชชา ประเภทนี้อยู่ที่ไหน และมีความมานะพยายามค่อยๆ ทำไปที่ละชั้น แล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะเป็นบ้า เพราะวิชชาลึกลับไม่ใช่เกี่ยวกับผีสางเทวดา หรืออะไรในภายนอก ที่จริงเป็นวิชชาที่เกี่ยวกับอำนาจของดวงจิตโดยแท้ หลักสำคัญอยู่ที่ว่าต้องทำใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ ซึ่งเป็นคุณธรรม อันประเสริฐที่สุด ที่มนุษย์จะพึงมี อาจารย์ที่สอนถูกต้องตามวิธี เขา ย่อมให้ผู้เรียนฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิก่อนอย่างอื่น เมื่อมีสมาธิดี หัวใจ มันคงแน่วแน่หนักแน่นจริงๆ แล้ว สติสัมปชัญญะก็ย่อมมีอยู่เสมอจะ เป็นบ้าไปไม่ได้ และวิชชาลึกลับไม่ว่าในประเภทใดๆ ไม่ว่าในชั้นต้น ชั้นกลางหรือชั้นสุดท้าย สมาธิเป็นของสำคัญที่สุดขอให้ลองศึกษา แต่ต้องศึกษาเยี่ยงคนมีสติปัญญา ความคิด เป็นบัณฑิต นักปราชญ์ ศึกษาด้วยความรอบคอบ ไม่ฝึกหัดวิธีใดให้ มากเกินไป ต้องรู้จักประมาณจึงจะบังเกิดผล

In this day, there is nothing to prove that we believe in the mysterious enlightenment. At this time, it still exists. (But not me) but we hold The mystery is too great that no one is willing to teach. No one is willing to do it. What revealed As for those who do openly, they are ghosts. Deceived people to eat until he broke out one day But those who know this wisdom and Can use this transcendence in good faith There are still a few more in Thailand and abroad. In this day, we rarely have the opportunity to see. Proved in a mysterious enlightenment Or have never seen Or just hear the words, but what we have never seen We will assume that there is nothing to lose, even though the court’s official lacks testimony. The court also had to listen to witnesses. Conduct the case And accepting that it is true, so is the quest for knowledge

สะกดจิต สะกดโลก สะกดคน Hypnotize   Spell the world  Spell people

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org